Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

______________________________________

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van deze wetten.

 

 

De inspectie vindt het belangrijk om de onder de Wet Bopz behaalde resultaten met het terugdringen van dwang en het zorgvuldig handelen vast te houden onder de Wvggz en de Wzd. En om dit verder te verbeteren.

In de Wvggz en de Wzd staat welke regels en procedures gelden bij het voorkomen en toepassen van dwang in de zorg. De Wvggz regelt de rechten van mensen met psychische stoornissen, die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt de Wzd de onvrijwillige opnames van mensen. Meer informatie over de wetten staat op www.dwangindezorg.nl.

Uitgangspunten en randvoorwaarden verantwoorde gedwongen zorg

De inspectie heeft in haar toezicht op de Wvggz en de Wzd aandacht voor de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van verantwoorde gedwongen zorg:

  • Dwang zoveel mogelijk voorkomen en anders zorgvuldig toepassen
  • De juiste zorg op de juiste plaats
  • Voldoende en deskundig personeel
  • Aandacht voor de belangen en de rechtspositie van de cliënt

Lees hierover meer in onze toezichtvisie ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’.

Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Menu